Algemene voorwaarden TurboTekst

 

 

1          Algemeen

Offerte

Onder ‘offerte’ wordt in deze voorwaarden verstaan:

een voorstel/aanbod met in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en een begroting van de kosten die aan de beoogde werkzaamheden zijn verbonden.

Opdrachtgever

Onder ‘Opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan:

de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht geeft of heeft gegeven tot het be- en/of verwerken van tekst en/of beeld, in de ruimste zin van het woord.
 

Opdrachtnemer

Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan:

Mevrouw N.J.J. van Deutekom-van Uden, handelend onder de naam TurboTekst, zaakdoende te Capreton 1a, 5308 NT Aalst, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11022385, btw-nummer NL119659530B01.

Vertrouwelijke informatie

Onder ‘vertrouwelijke informatie’ wordt in deze voorwaarden verstaan:

alle informatie waarvan één van beide partijen heeft aangegeven dat deze geldt als vertrouwelijk, alsmede informatie waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat deze vertrouwelijk is.

Werkzaamheden

Onder ‘werkzaamheden’ wordt in deze voorwaarden verstaan:

alle werkzaamheden waartoe mondeling en/of schriftelijk door opdrachtgever opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer moeten worden verricht om te komen tot een gewenst eindproduct c.q. eindresultaat, zijnde het be- en/of verwerken van tekst, in de ruimste zin van het woord.

 

2          Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (vervolg)opdrachten, leveringen en (vervolg)overeenkomsten van de Opdrachtnemer, althans tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, alsmede de uitvoering daarvan, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet in strijd met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze voor ieder individueel geval afzonderlijk en uitdrukkelijk door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

 

3          Offerte

Elke offerte is geheel vrijblijvend en geldt tot 14 dagen na de offertedatum. Als Opdrachtnemer vóór het opmaken van de offerte onvolledige of onjuiste informatie heeft ontvangen, kan de offerte worden herroepen. Eerst na ondubbelzinnig akkoord van Opdrachtnemer is een offerte bindend.

Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in de offerte binden Opdrachtnemer niet.

Offertes zijn niet van toepassing op toekomstige opdrachten, behoudens wanneer partijen dat nadrukkelijk overeenkomen.

 

4          Aanvang van een overeenkomst

Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Een overeenkomst komt tot stand indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering is begonnen. Opdrachtnemer is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard. Voorts geldt dat kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in de overeenkomst Opdrachtnemer niet binden.

Eventuele of beweerde onjuistheden in de opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer, dienen op straffe van verval van rechten binnen 5 dagen na de datum van de bevestiging door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.

Mondelinge toezeggingen door en/of afspraken met personeel, althans derde(n), binden Opdrachtnemer niet nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

5          Uitvoering van een opdracht

Aanleveren van alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de opdracht geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer terstond, dan wel wanneer Opdrachtgever dat volgens Opdrachtnemer verzuimt – op haar eerste verzoek –, alle gegevens, bescheiden, documenten en eventueel ander benodigd informatiemateriaal dienen te verstrekken, waardoor pas dan Opdrachtnemer een begin maakt met de door Opdrachtgever gegeven opdracht. Deze gegevens dienen steeds juist, duidelijk en volledig te worden aangeleverd bij Opdrachtnemer.

Opdrachtgever verplicht zich om Opdrachtnemer gedurende de opdracht steeds tijdig te voorzien van alle gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren. Indien Opdrachtnemer de voor de opdracht benodigde gegevens niet, althans niet tijdig, van Opdrachtnemer heeft ontvangen, is zij naar eigen inzicht bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de eventuele kosten die deze vertraging met zich meebrengt bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtnemer voert naar eigen inzicht de werkzaamheden uit, een en ander met inachtneming van de overeenkomst. Voorts bepaalt Opdrachtnemer het tijdstip van haar werkzaamheden en deelt zij de werkzaamheden naar eigen inzicht in, tenzij partijen nadrukkelijk een fatale termijn zijn overeengekomen waarop de werkzaamheden gereed dienen te zijn.

Opdrachtnemer heeft steeds het recht om naar eigen inzicht werkzaamheden te laten verrichten door derde(n), zonder hiervan Opdrachtgever in kennis te stellen.

 

6          Geheimhouding

Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich om de in het kader van een opdracht uitgewisselde vertrouwelijke informatie geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken. Ook na het afronden van de opdracht zal deze geheimhoudingsplicht van kracht blijven.

Als Opdrachtgever of Opdrachtnemer krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak verplicht worden gesteld om vertrouwelijke informatie aan derde(n) ter beschikking te stellen, kan de wederpartij geen schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst eisen op grond van schending van de geheimhoudingsplicht en/of eventuele schade die hieruit voortvloeit.

 

7          Wijziging en/of beëindiging van de opdracht

Wijzigingen in een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen tijdstip waarop de werkzaamheden gereed zouden zijn door Opdrachtnemer buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden. In het geval van dergelijke (tussentijdse) wijziging is Opdrachtnemer steeds bevoegd om de leveringsdatum naar eigen inzicht, doch in redelijkheid, te verlengen.

Het voortijdig door Opdrachtgever beëindigen van de gegeven opdracht is mogelijk, echter, het reeds uitgevoerde werk door Opdrachtnemer wordt altijd conform het geldende honorarium van Opdrachtnemer in rekening gebracht.

Als Opdrachtgever onduidelijke kopij of ondeugdelijke bestanden aanlevert, of omvangrijke wijzigingen doorvoert, is Opdrachtnemer naar eigen inzicht gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen op basis van nacalculatie of de opdracht niet (verder) uit te voeren – zonder dat dit haar aansprakelijk maakt. Het reeds uitgevoerde werk door Opdrachtnemer zal door haar conform het geldende honorarium in rekening worden gebracht.

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren zonder opgaaf van reden.


8          Leveringstermijn

De overeengekomen leveringstermijn is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij partijen nadrukkelijk anders overeenkomen.

In geval dat Opdrachtnemer redelijkerwijs rekening dient te houden met een overschrijding van de leveringstermijn, althans de voornoemde termijn is overschreden, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en zullen partijen in onderling overleg een nieuwe termijn afstemmen om alsnog de na te komen. Een overschrijding van elke genoemde, althans overeengekomen, termijn zal nimmer tot aansprakelijkheid leiden van Opdrachtnemer.

 

9          Overmacht

Onverminderd de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, heeft zij ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever mede te delen en zulks zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding.

Van overmacht is onder meer (doch niet uitsluitend) sprake in de volgende gevallen: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg/noodtoestand, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte (van personeel), bedrijfsstoring (waaronder internet/e-mail), stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, door Opdrachtnemer onvoorziene problemen bij de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede elke omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Opdrachtnemer afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld.

Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

10        Honorarium

Het honorarium wordt berekend volgens de geldende, meest recente, tarieven van Opdrachtnemer. Door de Opdrachtnemer opgegeven honorarium/bedragen, zijn exclusief btw.

Indien Opdrachtnemer bijkomende werkzaamheden levert zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd om daarvoor aan Opdrachtnemer haar geldende honorarium in rekening te brengen.

 

11        Betaling

De facturen van Opdrachtgever dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en uitsluitend op de wijze als op de factuur is aangegeven te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Ondernemer heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, tussentijds te facturen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

In het bijzonder is Opdrachtnemer gerechtigd om aan Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. In dergelijk geval zal Opdrachtnemer eerst na ontvangst van het voorschot met haar werkzaamheden aanvangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste facturatie van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

Facturen van Opdrachtgever dienen zonder beroep opschorting of verrekening door Opdrachtgever te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de op hem toepasselijke wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden om aan Opdrachtnemer de kosten van invordering te vergoeden, welke forfaitair worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom – met een minimum van € 500,00.

Betalingen door of namens Opdrachtgever strekken in de eerste plaats tot mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens tot mindering van de vervallen rente en tot slot tot mindering van het gefactureerde bedrag welke het langst open staat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens Opdrachtgever ander vermeld.

In geval van gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

12        Reclames

Reclames betreffende door Opdrachtnemer gedane werkzaamheden en/of geleverde prestatie(s), dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan haar te geschieden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ter zake vervalt.

Het doen van een reclamatie ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Als Opdrachtgever na de termijn van 8 dagen na ontvangst van de gedane werkzaamheden en/of geleverde prestatie(s) geen schriftelijke reclamatie aan het adres van Opdrachtnemer heeft geuit, wordt deze geacht alles, volledig, te hebben geaccepteerd. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gedane werkzaamheden en/of geleverde prestatie heeft bewerkt en/of heeft doen bewerken, en/of aan een derde heeft doorgeleverd, vervalt het recht op reclame.

Reclames met betrekking tot facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer worden ingediend, waarbij geldt dat betalingstermijnen nimmer worden opgeschort. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens van de administratie van Opdrachtnemer beslissend.

Rechtsvorderingen betreffende reclamaties dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

 

13        Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer verricht geen onderzoek naar eventuele bestaande auteurs- en andere rechten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, auteurs-, octrooi- of andere intellectuele rechten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst (van opdracht).

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voorts tegen alle schadeaanspraken van derden terzake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van opdrachtgever vervaardigde teksten, die aan haar zijn voorgelegd. Daarnaast is Opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor fouten van welke aard dan ook, betrekking hebbend tot verzending van materiaal, van welke aard dan ook, aan Opdrachtgever.

Daarenboven is elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid richting derden, jegens Opdrachtgever uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Opdrachtnemer (uitgezonderd opzet of bewuste roekeloosheid van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen).

Indien de rechter mocht oordelen dat het bepaalde in de vorige alinea niet in de weg staat aan aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, beperkt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de door haar gedane werkzaamheden en/of geleverde prestatie(s) waarop de aansprakelijkheid ziet.


14       Conversie

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, dan wel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.

 

15       Verval van rechten

Het niet naleven van deze algemene voorwaarden leidt niet tot het verval van rechten.

 

16        Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle offertes, (vervolg)opdrachten, leveringen en (vervolg)overeenkomsten van de Opdrachtnemer, althans tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de competente Nederlandse rechter bevoegd geschillen te beslechten.

 

17        Wijziging/afwijking

Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigingen, dan wel om af te wijken van de omschreven voorwaarden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.