Privacybeleid TurboTekst

 

TurboTekst, Capreton 1a, 5308 NT AALST, neemt de in dit privacybeleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Hiermee willen wij u goed mogelijk informeren over welke gegevens worden verzameld, waarom dit gebeurt, en hoe u hier zelf controle over heeft.

Dit privacybeleid geldt voor iedereen die de website turbotekst.com / turbotekst.nl bezoekt.

 

1          Gegevens van bezoekers

TurboTekst verzamelt gegevens van de bezoekers van turbotekst.com / turbotekst.nl. Deze gegevens worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. Wie gebruikmaakt van deze site, gaat akkoord met het privacybeleid dat TurboTekst voert.

Uiteraard respecteert TurboTekst de privacy van alle bezoekers van haar website. TurboTekst zorgt ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die met ons wordt gedeeld, vertrouwelijk wordt behandeld. Denk hierbij aan de gegevens die u invult als u gebruikmaakt van het formulier voor een offerteaanvraag op de site, die u vermeldt in uw e-mailbericht of andere correspondentie of op enig andere wijze aan TurboTekst doorgeeft. Gegevens die met ons worden gedeeld, kunnen door TurboTekst worden bewaard. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


2          Persoonsgegevens die worden verwerkt

TurboTekst kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van TurboTekst, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TurboTekst verstrekt. 

TurboTekst kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–     uw voor- en achternaam;
–     uw adresgegevens;
–     uw telefoonnummer;
–     uw e-mailadres;
–     uw IP-adres.


3          Doeleinden

TurboTekst verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  Communicatie. Uw contactgegevens worden gebruikt om (telefonisch, per e-mail of schriftelijk) contact met
    u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt of als dat noodzakelijk is.

  Uitvoeren contracten. TurboTekst verwerkt uw contactgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten.
  Wet- en regelgeving. Als TurboTekst op grond van wet- en regelgeving daartoe verplicht is. 

 

4          Bewaartermijnen

TurboTekst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

5          Verstrekking van gegevens aan derden

TurboTekst zal uw gegevens nooit delen met andere partijen zonder uw toestemming daarvoor, tenzij er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens, of als hiertoe een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd.

 

6          Recht op inzage en aanpassing van gegevens

U hebt recht op inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van uw gegevens. U kunt ons hiervoor contacteren via e‑mail (mail ons) of per post (TurboTekst, Capreton 1a, 5308 NT AALST). TurboTekst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


7          Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden gezet als u een website bezoekt. TurboTekst maakt gebruik van functionele en analytische cookies om te zorgen dat de website goed werkt en om het bezoek op de website te meten. Deze cookies hebben geen of een zeer beperkte invloed op uw privacy. Hiervoor is geen toestemming van u nodig.

Als u gebruikmaakt van de website turbotekst.com / turbotekst.nl, gaat u automatisch akkoord met het plaatsen van cookies. Deze cookies kunt u uiteraard verwijderen. Hoe dat werkt, hangt af van de browser waarmee u de website hebt bezocht. Hebt u op verschillende apparaten de website bezocht, dan zult u ze op elk apparaat apart moeten verwijderen. Zet u cookies uit, dan is het mogelijk dat sommige delen van de website niet goed werken. U kunt uw internetbrowser zó instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Hoe dat werkt, hangt af van de browser waarmee u de website hebt bezocht. Kijk voor meer informatie op: cookies verwijderen.

TurboTekst heeft overigens geen invloed op het gebruik van cookies, als u pagina’s van TurboTekst op bijv. sociale media zoals LinkedIn deelt. Deze platforms maken gebruik van cookies die ze opslaan op hun servers. Meer informatie hierover vindt u bij de privacyverklaringen van de desbetreffende website(s).

 

8          Beveiliging

TurboTekst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TurboTekst maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TurboTekst verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TurboTekst op.

TurboTekst is als volgt te bereiken:

Adres: Capreton 1a, 5308 NT AALST
Telefoon: 0418 671 101
E-mail: mail ons


9          Disclaimer

TurboTekst is gerechtigd de inhoud van het privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan expliciet op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De informatie op de website is met zorg samengesteld. TurboTekst is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van TurboTekst.

Niets van de website van TurboTekst mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming door TurboTekst is gegeven. 

 

: